24.11.52

รูปแบบแผนการรุก Offence ในกีฬาวอลเลย์บอล (ตอนที่ 2)

รูปแบบการรุกที่นำเสนอในตอนนี้ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 โดยยังเป็นการรุกโดยมีผู้เล่นตัวรุกอยู่แดนหน้า 2 คน ความแตกต่างของรูปแบบการรุกในตอนนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่าโดยจะเป็นการรุกแบบผสมผสาน (Combination) ระหว่างผู้เล่นตัวรุกทั้ง 2 คนและผู้เล่นตัวเซต โดยการรุกลักษณะนี้จะเป็นการรุกในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้กัน โดยในภาษาวอลเลย์บอลเราเรียกกันว่าบอลทับหรือบอลแทรก


ตัวอย่างรูแบบแผนการรุก

การรุกแบบผสมผสาน (Combination)

การรุกหน้า 2 โดยไม่มีผู้เล่นตัวรุกจากแดนหลัง

ลักษณะการตบบอลเร็ว
คำอธิบายสัญลักษณ์
A หมายถึง การตบบอลเร็วใกล้ตัวเซตด้านหน้า
Ab หมายถึง การตบบอลเร็วใกล้ตัวเซตด้านหลัง
X หมายถึง การตบบอลเร็วห่างตัวเซตด้านหน้า (ห่างตัวเซตประมาณ 3-4 เมตร)
Xb หมายถึง การตบบอลเร็วห่างตัวเซตด้านหลัง
T หมายถึง การตบบอลเร็วแบบก้าวเขย่งด้านหลัง
***หมายเหตุ ระดับความสูงของบอลเร็วประมาณ 1-2 ฟุตเหนือตาข่าย

ลักษณะการตบบอลหลัก
คำอธิบายสัญลักษณ์
B หมายถึงการตบบอลลักษณะลอยตั้งบริเวณกลางตาข่ายด้านหน้าตัวเซต
Bb หมายถึงการตบบอลลักษณะลอยตั้งบริเวณกลางตาข่ายด้านหลังตัวเซต
BR หมายถึงการตบบอลจากแดนหลัง
/X หมายถึงการตบบอลลักษณะลอยโค้งต่ำ
***หมายเหตุ ระดับความสูงของบอลเร็วประมาณ 3-4 เมตรเหนือตาข่าย


รูปแบบแผนการรุกลักษณะนี้ จุดสำคัญคือตำแหน่งการตบบอลของผู้เล่นทั้ง 2 คน จะใกล้กันหรือทับซ้อนกัน ตามภาพตัวอย่าง ผู้เล่นตำแหน่งที่ 3 จะเป็นผู้เล่นที่ตบบอลเร็ว ส่วนผู้เล่นตำแหน่งที่ 4 จะเป็นผู้เล่นที่ตบบอลหลัก B

รูปแบบแผนการเล่นลักษณะนี้เหมาะสำหรับการเล่นกับทีมที่มีตัวสกัดกั้นสูง รูปแบบนี้หากตัวเซตมีความสามารถสูงจะทำให้ผู้เล่นตัวรุกตบบอลโดยไม่มีคนสกัดกั้นได้ คือ หากตัวสกัดกั้นสกัดกั้นผู้เล่นบอลเร็ว ตัวเซตสามารถจ่ายบอลให้ผู้เล่นบอลหลักตบบอลบีโดยที่ตัวสกัดกั้นบอลเร็วไม่สามารถสกัดกั้นได้ทัน หรือหากตัวสกัดกั้นไม่สกัดกั้นบอลเร็ว ตัวเซตจ่ายบอลให้ผู้เล่นบอลเร็วตบได้

ข้อจำกัดของรูปแบบการรุกลักษณะนี้คือ การรับบอลเสริฟ หรือการส่งบอลลูกแรก จะต้องเข้าจุดที่ตัวเซต เพื่อให้ผู้เล่นบอลเร็วสามารถเข้าทำการตบหรือหลอกกระโดดตบได้สมบูรณ์

รูปแบบการรุกลักษณะนี้ทำให้ตัวสกัดกั้นไม่ต้องเคลื่อนที่เพื่อทำการสกัดกั้น หากผู้สกัดกั้นสามารถคาดการณ์ว่าตัวเซตจะจ่ายบอลลักษณะใดได้ถูก จะทำให้สกัดกั้นได้ง่าย


ข้อแนะนำ
รูปแบบการรุกตามตัวอย่างเป็นการรุกโดยผู้เล่นตัวรุกตำแหน่ง 4 ตบบอลหลัก ผู้เล่นตำแหน่ง 3 ตบบอลเร็ว ผู้ฝึกสอนแต่ละท่านอาจจะออกแบบรูปแบบการรุกหน้า 2 จากตำแหน่งการยืนใดก็ได้ขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งผู้เล่นของทีมท่านเอง


การรุกหน้า 2 โดยมีผู้เล่นตัวรุกจากแดนหลัง

รูปแบบการรุกลักษณะนี้เรามักจะพบบ่อยในการแข่งขันของทีมระดับสูง แม้ว่าแดนหน้าจะมีผู้เล่นตัวรุกเพียง 2 คนแต่จะมีผู้เล่นจากแดนหลังทำการรุกร่วมด้วย หลักการสำคัญของรูปแบบการรุกโดยมีผู้เล่นตัวรุกจากแดนหลังช่วยทำการรุกร่วมด้วยคือ จะมีผู้เล่นที่รุกแบบผสมผสานกันอยู่ 2 คน เช่น ผู้เล่นแดนหลังกับแดนหน้า หรือผู้เล่นแดนหน้ากับแดนหน้า

ตัวอย่างรูปแบบแผนการรุก
รูปแบบแผนการรุกภาพที่ 6 – 13 เป็นรูปแบบการรุกที่ใช้ผู้เล่นแดนหน้า 2 คนทำการรุกแบบผสมผสานและใช้ผู้เล่นตัวรุกจากแดนหลังทำการรุกจากตำแหน่งต่าง ๆ

รูปแบบแผนการรุกที่ 14 – 18 เป็นรูปแบบการรุกที่ใช้ผู้เล่นตัวรุกแดนหน้าทำการรุกผสมผสานกับผู้เล่นแดนหลัง

คำแนะนำ

รูปแบบแผนการรุกลักษณะนี้เป็นการรุกแบบผสมผสานที่ใช้กันมากในทีมระดับกลางถึงสูง เมื่อมีผู้เล่นตัวรุกอยู่แดนหน้า 2 คน การที่ผู้ฝึกสอนจะใช้รูปแบบแผนการรุกลักษณะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีผู้เล่นที่สามารถทำการรุกจากแดนหลังได้ดี หากผู้เล่นแดนหลังมีประสิทธิภาพจะทำให้ตัวสกัดกั้นต้องคอยระวังการรุกจากแดนหลังด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น